Revision history of "Katrin Vodrážková"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:59, 9 April 2012Dusan talk contribs 744 bytes +744 Created page with "Katrin Vodrážková je doktorandkou oboru Informační věda v Ústavu informačních studií a knihovnictví na UK FF. Věnuje se médiu fotografie a filmu v rámci problema..."