Revision history of "Čerstvé Ovocie"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:10, 14 May 2012Dusan talk contribs 3,596 bytes +3,596 Created page with ""Sme skupina kamarátov, ktorí sa rozhodli urobiť niečo pre umeleckú sféru našej spoločnosti, a ktorí tak chcú prezentovať široké spektrum umeleckých, kultúrnych..."