Revision history of "Arttoday"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:53, 21 December 2011Dusan talk contribs 1,272 bytes +1,272 Created page with "ARTTODAY, občianske združenie založené v roku 2009. "Aktivity združenia siahajú až do roku 2006, odkedy pôsobilo ako neformálne združenie výtvarníkov. Našim zámer..."