Revision history of "Jan Moučka"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 00:17, 6 April 2012Dusan talk contribs 267 bytes +267 Created page with ""Architekt Jan Moučka využívá počítače při výzkumu možných variant řešení složitých architektonických soustav, jako jsou například panelové konstrukční s..."