Revision history of "Petra Galušková"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 14:42, 29 April 2015Pexfox talk contribs 342 bytes +342 Created page with "Pochází z malebné vesnice Náměšť na Hané, ale v Brně studuje Teorie interaktivních médií. Má ráda rockovou hudbu, kreslení a taky si čas od času „zapaří..."