Revision history of "Texts/Kniznice zvazkov siete"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:09, 22 June 2017Dusan talk contribs 9,913 bytes +9,913 Created page with "''Text pôvodne písaný pre Bratislavský knižný festival (BRaK). Publikovaný online 22.6.2017.'' ; Knižnice zväzkov siete <blockquote>“Hovorí sa, že nikto viac ne..."