Revision history of "Vít Janeček"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 23:07, 10 April 2012Dusan talk contribs 1,116 bytes +1,116 Created page with "Nar. 1970, na filosofické fakultě UK v Praze absolvoval obor filmová věda a na FAMU obor Dokumentární tvorba. Působí jako dokumentarista, esejista a pedagog FAMU. V 90..."