Revision history of "Veronika Trachtová"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 00:49, 2 March 2011Dusan talk contribs 938 bytes +938 New page: Redaktorka webu, prosazující nová média a interní komunikaci ve státní správě. Příležitostně spoluorganizátorka konferencí (Kognice, Wikinomie). Dlouhodobě účastnice rozm...