BIT

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Bit.jpg


Časopis BIT - bol jeden z prvých Slovenských časopisov zameraných čisto na počítačítačové hry (v tiráži bolo uvedené: časopis pre používateľov domácich počítačov so zameraním prevažne na herný a systémový software). Od Októbra roku 1991 vychádzal pravidelne ako mesačník a jeho cena začínala na 29 Kčs. Medzi časopismi u nás vynikal predovšetkým neuveriteľnou stabilitou - pravidelné vychádzanie, stabilná cena aj redakcia Šéfredaktorom bol Ludovít Wittek, zástupcom Stanislav Hrda ( stanley ), redaktormi Ivo Slávik ( yves ) a Zoltán Kollárovits. Neskôr v časopise pôsobil -yves- takmer ako jediný redaktor. Vydavateľom tohto časopisu bol distribútor počítačových hier - firma ULTRASOFT, spol. s r.o. a začínal sa tlačiť v Skalici (Didaktik, v.d.).

BIT - Was one of the first slovak magazine about computer games only ("magazine for home computer users focused mainly on the game and system software").Since October 1991, released regularly - monthly and the price started at 29 crowns. Among magazines excelled especially in our incredible stability - going out regularly, stable price and editors. Chief was Ludovít Wittek, Hrda representative Stanislav (Stanley), the editors of Nightingale Ivo (Yves) and Zoltán Kollárovits. Later he worked in the magazine-yves-almost the only editor. The publisher of the magazine has been a distributor of computer games - Ultrasoft company, spol. s.r.o. and started to push in Skalica (Didaktik, vd).

archive1

[1]


archive 2

[2]