Katarína Rusnáková

From Monoskop
(Redirected from Katarina Rusnakova)
Jump to navigation Jump to search
Photo: Martin Marenčin, 1996.

Slovak curator, art theorist and historian.

PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D. vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1979 – 1983), kde absolvovala študijný pobyt na Katedre estetiky a vied o umení FF UK (1983 – 1985). V rokoch 1986 – 1990 pracovala na Útvare hlavného architekta mesta Žiliny (1986 – 1990), bola kurátorkou Považskej galérie umenia v Žiline (1990 – 1991), neskôr jej riaditeľkou (1992 – 1997). Potom pôsobila ako nezávislá kritička a kurátorka, v rokoch 1999 – 2000 bola riaditeľkou Zbierky moderného a súčasného umenia (Veľtrhový palác) Národnej galérie v Prahe a od roku 2003 do 2005 bola vedecko-výskumnou pracovníčkou Inštitútu umenia a vedy na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2006 je vedúcou Katedry teórie a dejín umenia Fakulty výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Venuje sa svetovému a slovenskému vizuálnemu umeniu od druhej polovice 20. storočia do súčasnosti, najmä videoumeniu, digitálnemu umeniu a rodovým otázkam. Kurátorsky pripravila viac ako päťdesiat výstav doma i v zahraničí (napr. spolukurátorka výstavy Aspekte / Positionen 50 Jahre Kunst aus Mitteleuropa 1949 – 1999 v Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (1999) s reprízami v Budapešti, Barcelone a Southamptone, hlavná kurátorka Stálej expozície umenia 20. a 21. storočia v Národnej galérii v Prahe (2000), kurátorka česko-slovenskej expozície na 49. bienále v Benátkach v roku 2001 (Ilona Németh / Jiří Surůvka). Pôsobila tiež ako členka medzinárodnej poroty na XXII. bienále mediteránnych krajín v egyptskej Alexandrii (2003). Je nositeľkou Ceny Martina Benku (1994) a členkou slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov a teoretikov umenia (AICA).

V rokoch 2009 – 2011 bola vedúca riešiteľka grantového projektu KEGA Avantgardný/experimentálny film, videoumenie a digitálne umenie (spoluriešiteľ Mgr. Ján Adamove ArtD.).

Works[edit]

Books
Selected articles
  • "Contemporary Art in Slovakia", in Positioning – In the New Reality of Europe: Art from Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, edited by K. Okamura and T. Yabumae, Osaka: The National Museum of Art – Hiroshima: City Museum of Contemporary Art – Tokyo: Museum of Contemporary Art – The Japan Foundation, 2005, pp 114-123.
  • "The Correlation of Image and Text in Contemporary Media Art", Human Affairs. A Postdisciplinary Journal for Humanities & Social Sciences 15:1, Slovak Academy of Sciences, Jun 2005, pp 35-44.
  • "Video a experimentálny film v sivej zóne totality: niekoľko príkladov z (pre)histórie mediálneho umenia v bývalom Československu a po roku 1989 / Video und experimenteller Film in der Grauzone des Totalitarismus: beispiele aus der (Vor)Geschichte der Medienkunst in der ehemaligen Tschechoslowakei und nach 1989", Imaginary Spaces. Raum/Prostor-Medien/Media-Performance/Performace, eds. Barbara Büscher and Jana Horáková, Prague: KLP-Koniasch Latin Press, 2008, pp 185-210. (Slovak)/(German)
  • "Politika tela v súčasnom videoumení na Slovensku", Ars, Časopis Ústavu dejín umenia SAV 42:2 (2008), pp 290-306. (Slovak)
  • "The Visual Representation of Gender and Sexual Identities in the New Media in Slovakia", in Transitland. Video Art from Central and Eastern Europe 1989 – 2009, ed. E. András, Budapest: Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art, 2009, pp 137-146.
  • "Moc a násilie z pohľadu rodových vzťahov", in Zborník Akadémie umení v Banskej Bystrici k 15. výročiu založenia, ed. M. Strenáčiková, Banská Bystrica: Akadémia umení, 2012, pp 36-43. (Slovak)
  • "Digitálne umenie na Slovensku v prvej dekáde 21. storočia: perspektívy a frustrácie", Profil 19:3 & 19:4 (2012), pp 10-25 & 8-33. [4] [5] (Slovak)
Selected interviews

See also[edit]

Links[edit]