Monoskop journal/sk

From Monoskop
Jump to navigation Jump to search

Monoskop je medzinárodný open access časopis pre dejiny mediálneho umenia a kultúry.

Čísla
Jazyk

anglicky a slovensky/česky

O časopise

Internetový odborný open access časopis Monoskop sa venuje dejinám mediálneho umenia a kultúry. Vychádza od roku 2012 ako neperiodický časopis. Nadväzuje na dlhodobý výskum wiki encyklopédie Monoskop.org založenej v roku 2004 s účelom mapovania európskeho mediálneho umenia a kultúry.

Predmetové heslá

umenie, technológie, kultúra, dejiny, história, nové médiá, mediálne umenie, mediálna kultúra, dejiny umenia, dejiny technológií, orálne dejiny, dejiny médií, teória médií.

Sekcie
  • Monoskop talks je cyklus rozhovorov s umelcami, teoretikmi a kultúrnymi aktivistkami o dejinách mediálneho umenia a kultúry. Texty sú publikované vo formáte wiki, so živými odkazmi na ich aktérov, udalosti a zdroje.
Tiráž

Hlavný redaktor: Dušan Barok.
Vydáva Monoskop, Bratislava, Slovensko.

Web

http://monoskop.org/journal/sk

Kontakt

info(at)monoskop.org