Revision history of "Lenka Zogatová"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 11:49, 20 February 2012Dusan talk contribs 730 bytes +730 Created page with "Vystudovala Teorii a dějiny divadla na FF MU Brno. Před rokem 1989 byla jedním z hlavních organizátorů koncertů rockové či jazzové hudby v Brně (mimo jiné ..."