Revision history of "Mediabaze.cz"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:33, 4 December 2010Dusan talk contribs 803 bytes +803 New page: Mediabáze.cz je projekt zaměřený na výzkum, propagaci a distribuci českého audiovizuálního umění. Věnujeme se experimentálnímu filmu, videu, performanci, instalacím a dalš...