Search results

Jump to navigation Jump to search
 • ** ''Dian ying di ben xing: wu zhi xian shi de fu yuan'' [电影的本性: 物质现实的复原], Beijing: Zhongguo di
  5 KB (661 words) - 10:55, 5 March 2021
 • ** ''Zao yin: yin yue de zheng zhi jing ji xue'' [噪音: 音樂的政治經濟學], Taipei: Shi bao wen hua, 1995, 238 pp. {{cn}} ..., Shanghai: Shang hai ren min chu ban she, 2000, 211 pp; repr., Zheng zhou shi: he nan da xue chu ban she, 2017, 330 pp. {{cn}}
  14 KB (1,931 words) - 16:00, 30 October 2021
 • ** ''Ping mian she ji shi: Yi bu pi pan xing de yao lan'' [平面设计史: 一部批判性的要览]
  13 KB (1,711 words) - 22:09, 9 December 2021
 • ** ''Yi shu yu shi zhi jiao: shi jiao yi shu xin li xue'', trans. Shouyao Teng and Jiangyuan Zhu, Beijing: Z ** ''Shi jue si wei: shen mei zhi jue xin li xue'' [视觉思维: 审美直觉心理学], trans. Shouyao Teng
  14 KB (1,847 words) - 19:48, 19 April 2021
 • ** ''Zi zhu xing ji shu: Zuo wei zheng zhi si xiang zhu ti de shi kong ji shu'' [自主性技术: 作为政治思想主题的失控技术], t
  8 KB (999 words) - 10:32, 5 March 2021
 • ...n de jia zhi jiao huan'' [论新: 文化档案库与世俗世界之间的价值交换], trans. Lü Pan, Chongqing Shi: Chongqing da xue chu ban she, 2018, xxx+179 pp. {{cn}} ** ''Yi shu li'' [藝術力], Taipei: Yi shu jia chu ban, and Tao yuan shi: Shi bao wen hua zong jing xiao, 2015, 252 pp. {{cn}}
  24 KB (2,940 words) - 21:24, 10 December 2021
 • ** ''Kong zhi lun: huo guan yu zai dong wu he ji qi zhong kong zhi he tong xin de ke xue'' [控制论: 或关于在动物和机器中控制和 ** ''Ren you ren de yong chu: kong zhi lun he she hui'' [人有人的用处: 控制论和社 会], trans. Bu Chen,
  21 KB (2,922 words) - 18:53, 2 May 2021
 • ** ''Quan qiu zuo yi zhi jue qi'' [全球左翼之崛起], trans. Xuenong Peng, Shanghai: Shanghai r
  13 KB (1,852 words) - 13:04, 22 December 2021
 • ...80473/1dfff8 Zhai de li shi: cong wen ming de chu shi dao quan qiu fu zhai shi dai]'' [债的历史: 从文明的初始到全球负债时代], trans. Yuxi ...g jie tou? xin gong min yun dong de li shi. wei ji he jin cheng'', Tai bei shi: Shang zhou wen hua, 2014, 379 pp. {{cn}}
  29 KB (3,894 words) - 12:24, 17 April 2022
 • ** ''Zhi zhi shi: Guan yu wen dang de mei jie li shi'' [纸知识 : 关于文档的媒介历史], trans. Yun Wang, Shanghai: Fu
  37 KB (4,658 words) - 15:10, 27 August 2021
 • ...zhan lue]'' [文化霸權和社會主義的戰略], trans. Zhangjin Chen, Taipei: Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 1994, viii+285 pp. {{cn}} ** ''Zheng zhi de hui gui'' [政治的回归], Nan jing: Jiang su ren min chu ban she, 200
  26 KB (3,064 words) - 14:39, 12 February 2022
 • ...6BD8183A3B27672B76D Ren zao di yu: Can yu shi yi shu yu guan kan zhe zheng zhi xue]'' [人造地狱: 参与式艺术与观看者政治学], trans. Hongtao
  18 KB (2,194 words) - 11:10, 13 April 2022
 • 21 KB (2,564 words) - 22:33, 25 May 2022
 • ** ''Zheng zhi de cheng nuo'' [政治的承諾], Taibei Xian Xindian Shi: Zuo an wen hua, 2010. {{cn}} * 菲利普 汉森 [Phillip Hansen] and 刘佳林 [Jialin Liu], ''Li shi, zheng zhi yu gong min quan: Alunte zhuan'' [Hannah Arendt; politics, history and citi
  49 KB (6,502 words) - 22:41, 25 May 2022
 • ** ''Li shi li lun'' [历史理论], trans. Li Xixiang, Haerbin: Hei long jiang da xue ** ''Hou xian dai zheng zhi zhuang kuang'' [后现代政治状况], trans. Wang Haiyang, Haerbin: Hei l
  33 KB (4,651 words) - 09:07, 13 April 2021
 • ** ''Wen yi fu xing de yin an mian: Shi zi jiao yu, di yu xing yu zhi min hua'' [文艺复兴的隐暗面: 识字教育, 地域性与殖民化],
  31 KB (4,034 words) - 10:56, 5 March 2021
 • 40 KB (5,304 words) - 10:35, 17 April 2021
 • ...i zi Kelimulin gong]'' [严寒来自克里姆林宮], trans. Zheng Xin, Beijing: Shi jie zhi shi chu ban she, Apr 1980, 295 pp. {{cn}}
  52 KB (7,407 words) - 13:39, 31 January 2022
 • 147 KB (19,133 words) - 22:39, 25 May 2022