Magnus Eriksson: Labbet utan egenskaper (2011) [Swedish]

8 May 2012, dusan

Uppsatsen undersöker ”hackerspaces” både genom empirisk analys och teorikonstruktion. Hackerspaces beskrivs som ett fenomen som uppstår genom att människor med olika målsättningar och drivkrafter kommer samman genom en gemensam praktik och delande av resurser och kunskap. Därmed är hackerspacet självgenererande snarare än bestämt av en extern logik. Trots denna självgenerering uppstår en specifik praktik och ett visst perspektiv på teknikutveckling då utforskandet inom hackerspaces sker utifrån en specifik teknisk och social sammansättning. Denna praktik benämns spekulativ design vilken består av det konstanta utvecklandet av nya metoder och verktyg för att inkorporera allt fler möjligheter till teknikutveckling inom hackerspacets sociala och materiella sammansättning. Den konstrateras mot andra teorier om teknik och politik som fokuserar på tillgång till teknik, ingrepp i tekniska system och teknik som verktyg för att implementera en politisk målsättning.

Magisteruppsats Sociologiska institutionen, Lunds Universitet, Lund
Handledare: Birgitta Ericson

PDF
View online (HTML)


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind