Yuk Hui, Andreas Broeckmann (eds.): 30 Years After Les Immatériaux: Art, Science and Theory (2015)

24 June 2015, dusan

“In 1985, the French philosopher Jean-François Lyotard curated a groundbreaking exhibition called Les Immatériaux at the Centre Pompidou in Paris. The exhibition showed how telecommunication technologies were beginning to impact every aspect of life. At the same time, it was a material demonstration of what Lyotard called the post-modern condition.

This book features a previously unpublished report by Jean-François Lyotard on the conception of Les Immatériaux and its relation to postmodernity. Reviewing the historical significance of the exhibition, his text is accompanied by twelve contemporary meditations. The philosophers, art historians, and artists analyse this important moment in the history of media and theory, and reflect on the new material conditions brought about by digital technologies in the last 30 years.”

Texts by Daniel Birnbaum, Jean-Louis Boissier, Andreas Broeckmann, Thierry Dufrêne, Francesca Gallo, Charlie Gere, Antony Hudek, Yuk Hui, Jean-François Lyotard, Robin Mackay, Anne Elisabeth Sejten, Bernard Stiegler, and Sven-Olov Wallenstein.

Publisher meson press, Lüneburg, Jun 2015
Creative Commons BY-SA 4.0 License
ISBN 9783957960313
245 pages

Review: Ellef Prestsæter (Kunstkritikk, 2015).

Publisher

PDF, PDF (7 MB)

More about the exhibition.

Palo Fabuš: Laschova teorie narcistní kultury jako inspirace pro mediální studia (2009) [Czech]

11 February 2010, dusan

Práce se pokouší představit teorii narcistní kultury amerického historika Christophera Lasche jakožto inspiraci pro mediální studia. Činí tak analýzou vybraných mediálních teorií autorů Jeana Baudrillarda, Joshuy Meyrowitze, Neila Postmana a dvojice Brian Longhurst a Nicholas Abercrombie. Malá pozornost, kterou tyto teorie venují roli mediálního publika je zde interpretována jako bílé místo, které by Laschova teorie mohla zaplnit modelem narcistní osobnostní struktury.

Lasch ve své historické studii kulturních proměn ve 20. století vychází z rozpadu rodiny způsobeného psychologizací společnosti, vlivem reklamy a nástupem byrokratického paternalismu, který nahradil původně rodičovské funkce. Rodí se tak narcistní osobnost vyznačující se vnitřním psychologickým motorem sebe-nenávist a nutkavou potrebou obklopovat se iluzemi všemohoucnosti, která se projevuje vyhledáváním spektáklu a stažením se do sebe. Inspirativnost této teorie pro mediální studia je tak představena v podobe užitečného modelu pro analýzu médií v paradigmatu aktivních publik.

Klíčová slova: narcismus, Lasch, postmodernita, média, komunikace, Já, survivalismus, psychoanalýza.

Diplomová práce
Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Brno: FSS MU, 2009

Lasch’s narcissism culture theory as an inspiration for media studies
The thesis aims to introduce the narcissism culture theory of american historian Christopher Lasch as an inspiration for media studies. It does so by analysing selected media theories of Jean Baudrillard, Joshua Meyrowitz, Neil Postman and Brian Longhurst with Nicholas Abercrombie. Little attention these theories draw to the role of media audience is interpreted here as a gap, which could be potentially filled by Lasch’s theory with its model of narcissistic character.
In his historical study of culture changes in 20th century Lasch starts from the dissolution of family inflicted by psychologization of society, influence of advertising and emergence of bureaucratic paternalism substituting rearing function of parents. Through these processes comes birth of narcissistic personality, which can be distinguished by inner psychological drive of self-hate and compulsive need to surround him- or herself with illusion of omnipotence manifested through seeking out of spectacle and drawing within. The inspirative potential of the theory is thus introduced in a form of a useful model for a media analysis within the active audience paradigm.

More info

PDF