A Wild Ass Beyond: ApocalypseRN (2018)

13 May 2019, dusan

“‘Everyone contains a history of contamination; purity is not an option.’

In the event of disaster, we, the people who have always been surviving, will simply continue to survive. We have learned skills you wouldn’t believe, enduring under police states. We refine trauma into gold and use exile as jet propellant.

Yet we lack a vision of our lives past survival. What will we do when we head “back to the land” that was never ours? We do not see ourselves in the paranoiac manuals of preppers, in minimalist lifestyle retreats, in the nativist isolationism of militiamen.

We do not want to repeat these dreams of being the center, forever tyrants over little kingdoms. In this beyond, we will contaminate one another. We first learn from the past, building lookouts to keep our homes from burning.

We then seek an unruly communion. New languages, icons, guides, rituals, spun and fired beneath a twilight canopy of fungi. We claim a gorgeous, baroque maximalism, a future that sounds, looks, and feels like our innermost thoughts.”

Made by American Artist, Caitlin Cherry, Nora N. Khan and Sondra Perry
Published in New York, October 2018
[24] pages

Exh. reviews: Alex A. Jones (The Brooklyn Rail, 2018), Che Gosseett (The Brooklyn Rail, 2018).

Exhibition
Author
Author

PDF, PDF (15 MB)

Palo Fabuš: Laschova teorie narcistní kultury jako inspirace pro mediální studia (2009) [Czech]

11 February 2010, dusan

Práce se pokouší představit teorii narcistní kultury amerického historika Christophera Lasche jakožto inspiraci pro mediální studia. Činí tak analýzou vybraných mediálních teorií autorů Jeana Baudrillarda, Joshuy Meyrowitze, Neila Postmana a dvojice Brian Longhurst a Nicholas Abercrombie. Malá pozornost, kterou tyto teorie venují roli mediálního publika je zde interpretována jako bílé místo, které by Laschova teorie mohla zaplnit modelem narcistní osobnostní struktury.

Lasch ve své historické studii kulturních proměn ve 20. století vychází z rozpadu rodiny způsobeného psychologizací společnosti, vlivem reklamy a nástupem byrokratického paternalismu, který nahradil původně rodičovské funkce. Rodí se tak narcistní osobnost vyznačující se vnitřním psychologickým motorem sebe-nenávist a nutkavou potrebou obklopovat se iluzemi všemohoucnosti, která se projevuje vyhledáváním spektáklu a stažením se do sebe. Inspirativnost této teorie pro mediální studia je tak představena v podobe užitečného modelu pro analýzu médií v paradigmatu aktivních publik.

Klíčová slova: narcismus, Lasch, postmodernita, média, komunikace, Já, survivalismus, psychoanalýza.

Diplomová práce
Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií
Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Brno: FSS MU, 2009

Lasch’s narcissism culture theory as an inspiration for media studies
The thesis aims to introduce the narcissism culture theory of american historian Christopher Lasch as an inspiration for media studies. It does so by analysing selected media theories of Jean Baudrillard, Joshua Meyrowitz, Neil Postman and Brian Longhurst with Nicholas Abercrombie. Little attention these theories draw to the role of media audience is interpreted here as a gap, which could be potentially filled by Lasch’s theory with its model of narcissistic character.
In his historical study of culture changes in 20th century Lasch starts from the dissolution of family inflicted by psychologization of society, influence of advertising and emergence of bureaucratic paternalism substituting rearing function of parents. Through these processes comes birth of narcissistic personality, which can be distinguished by inner psychological drive of self-hate and compulsive need to surround him- or herself with illusion of omnipotence manifested through seeking out of spectacle and drawing within. The inspirative potential of the theory is thus introduced in a form of a useful model for a media analysis within the active audience paradigm.

More info

PDF