Martin Beťko: Hysteria.sk a Kyberia.sk – sonda do virtuálnej komunity (2008) [Slovak]

31 August 2009, dusan

Táto práca sa zaoberá problematikou nových médií a ich potenciálom k spoločenskej zmene. Práca pozostáva z troch častí. V prvej z nich sa autor snaží problematiku vymedziť v rámci kontextu technooptimistickej a technopesimistickej debaty a zaujať v nej svoje stanovisko, v zvyšných dvoch sa potom svoje argumenty snaží doložiť na príkladoch dvoch prípadových štúdií. V prípade oboch štúdií ide o mikrospoločenstvá – komunity, pri ktorých zrode a vývoji zohrala kľúčovú úlohu informačná technológia, ktorá je v centre súčasného záujmu mediálnych teoretikov – Internet. Hystéria.sk bola diskusným serverom, ktorý v období rokov 1998 – 2006 združovala početnú hackerskú komunitu. Jej fungovanie bolo úzko naviazané na využívanie sledovaného média a viedlo u členov k vytvoreniu špecifických návykov a subkultúrnych prvkov. Kybéria.sk je komunitným diskusným webom bez užšieho zamerania združujúcim v súčasnosti asi 7 500 užívateľov. Jej komunitný charakter vyplýva zo zdieľania spoločného virtuálneho prostredia tvoreného fórami, článkami a osobnými denníkmi. Hoci oba fenomény fungovali istú dobu viac menej oddelene, existovali medzi nimi silné podobnosti ktoré nakoniec viedli k zblíženiu oboch komunít a ich následnému prepojeniu. Tieto podobnosti zahrňovali: decentralizovaný charakter vyplývajúci z nedôvery k autoritám, komunitný charakter charakterizovaný pocitom blízkosti a samotné zameranie oboch serverov, ktoré zahrňovalo voľnú distribúciu informácií medzi užívateľmi. O pozitívnom charaktere týchto atribútov a ich možnom prínose pri ďalšom vývoji spoločnosti sa autor snaží čitateľa presvedčiť v závere práce.

Kľúčové slová
hysteria.sk, kyberia.sk, virtualni komunita, informacni spolecnost, technologie, internet, kyberkultura, hacker

Diplomová práce
Masarykova Univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Katedra mediálních studií a žurnalistiky
Vedoucí práce: Mgr. David Kořínek
Brno: FSS MU, 2008

Hysteria.sk and Kyberia.sk – a historical and ideological probe into the virtual community
This work is dealing with the issue of new media and their capability to push ahead changes in society. It consists of three basic parts. The main effort of the first part is to situate the issue within the context of the technooptimistic and the technopessimistic debate, the other two parts are basically case studies, which are supposed to support the arguments of the author. The subject of both of these studies are communities, which came to existence in close connection with the proliferation of the new information technology called the Internet. Hysteria.sk has been a discussion server, which became a home for a numerous hacker community during the period of 1998 – 2006. The everyday life of the community was strongly influenced by the usage of Internet and computers and led to the prominence of specific behavior patterns and subcultural elements. Kyberia.sk is a community website with a current population of 7 500 users. Its community character is gained by a shared experience in a common virtual environment. Even though both of these servers are basically alone standing phenomena, they have some strong similarities: stress on decentralization, their community character (cohesiveness) and free flow of information between users. At the very end of the work the author claims these characteristics to have the capability to change (in a good way) the evolution of the society.

More info

PDF


Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind