Katarína Gatialová: Politický plagát na Slovensku v rokoch 1968 – 1989 (2009) [Slovak]

7 November 2012, dusan

“Politický plagát na Slovensku v období 70. a 80. rokov 20. storočia patrí spolu s ďalšími prejavmi oficiálneho umenia k sporným bodom našej kultúrnej histórie. Plagáty, produkované a podporované oficiálnou štátnou politikou, boli jednou z vizuálnych dominánt tejto doby, avšak bez výraznejšieho agitačného vplyvu na väčšinu obyvateľstva. Charakteristické znaky a symbolika angažovanej plagátovej tvorby, ale tiež jej obsahová „vyprázdnenosť“, zrkadlia obdobie svojho vzniku. Plagáty boli exponovanou oficiálnou maskou režimu. Dobová nadprodukcia politických plagátov počas normalizácie spôsobila ich výtvarnú aj obsahovú devalváciu. V súčasnosti sa tento okruh prác dá považovať za definitívne uzavretý, bez autentického pokračovania alebo priameho dosahu na dnešnú výtvarnú tvorbu. Ideologické pozadie politických plagátov však spôsobilo na jednej strane neskorší nezáujem, až odpor voči danej problematike, na druhej strane nejasnosti a skreslenie informácií o tomto druhu tvorby. Dnešná kunsthistória takmer ignoruje angažované plagáty obdobia 70. a 80. rokov. Názor širšej verejnosti závisí do znaènej miery od veku. Predstavitelia staršej generácie, ktorí mali možnosť stretávať sa vo svojom každodennom živote v predprevratovom období s týmito artefaktmi, nedokážu zaujať neutrálne stanovisko a negatívne hodnotia problematiku ako celok. Predstavitelia mladšej generácie, ktorí skúmané obdobie osobne nezažili, prípadne len v ranom detstve, vnímajú tieto diela oficiálnej kultúry nezaťažene a veľmi pozitívne. Dostupné informácie sú však obmedzené, názory mladých ľudí sú preto mnohokrát deformované populárnymi výstupmi na túto tému. Politické plagáty sa spolu s ďalšími prejavmi propagandy a oficiálnej kultúry minulého režimu stali často len akousi zábavnou kuriozitou. Názory na tematiku politických plagátov teda oscilujú medzi dvoma krajnými bodmi – tzv. ostalgickým obdivom a jej radikálnym odsúdením. V tejto diplomovej práci sa pokúsim odpútať sa od oboch vyhranených názorových polôh, mojou snahou bude pozrieť sa na angažované plagáty 70. a 80. rokov 20. storočia bez predsudkov a uvažovať o nich z čo najväčšieho nadhľadu.”

Master thesis
Art History Dept, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, 2009
Supervisor: Alexandra Kusá
159 pages

video lecture (Public Face of Power, Communist Propaganda Posters from Czechoslovakia and Central Europe in the Second Half of the 20th Century) [English]

PDF


Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind