Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (1963–) [EN, DE, IT, CZ, PL, ES, RU]

24 November 2013, dusan

Venované Slovensku.

“Originally appearing as a series of articles in The New Yorker, Hannah Arendt’s authoritative and stunning report on the trial of Nazi leader Adolf Eichmann sparked a flurry of debate upon its publication. This revised edition includes material that came to light after the trial, as well as Arendt’s postscript directly addressing the controversy that arose over her account. A major journalistic triumph by an intellectual of singular influence, Eichmann in Jerusalem is as shocking as it is informative—an unflinching look at one of the most unsettling (and unsettled) issues of the Twentieth Century. ”

Originally appeared as a series of articles in The New Yorker, 1963
Publisher The Viking Press, 1963
Revised and Enlarged Edition, 1968

Wikipedia

Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil (English, 1963/1968, EPUB)
Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen (German, trans. Brigitte Granzow, 1964/2007)
La banalità del male: Eichmann e Gerusalemme (Italian, trans. Piero Bernardini, 1964)
Eichmann v Jeruzalémě: zpráva o banalitě zla (Czech, trans. Martin Palouš, 1995)
Eichman w Jerozolimie: rzecz o banalności zła (Polish, trans. Adam Szostkiewicz, 1998)
Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal (Spanish, trans. Carlos Ribalta, 1999/2003, unpaginated)
Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме (Russian, trans. Сергей Кастальский and Наталья Рудницкая, 2008, DJVU)

Karl Popper: The Open Society and Its Enemies (1945–) [EN, DE, IT, PT, GR, PL, CZ, BA, ES]

14 May 2013, dusan

“Written in political exile during the Second World War and first published in two volumes in 1945, Karl Popper’s The Open Society and Its Enemies is one of the most influential books of all time. Hailed by Bertrand Russell as a ‘vigorous and profound defence of democracy’, its attack on the philosophies of Plato, Hegel and Marx exposed the dangers inherent in centrally planned political systems and through underground editions become an inspiration to lovers of freedom living under communism in Eastern Europe.”

First edition
Publisher George Routledge & Sons, London, 1945
2 Volumes: I. The Spell of Plato; II. The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and the Aftermath
268 & 352 pages

Wikipedia (EN)

The Open Society and Its Enemies: Vol 1, Vol 2 (English, 1945)
The Open Society and Its Enemies, 1-2 (English, 5th ed., 1966)
The Open Society and Its Enemies, 1-2 (English, rev.ed., with a preface by Václav Havel and a note by E. H. Gombrich, 2002/2011, EPUB)
Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Volume 1, Volume 2 (German, trans. P. K. Feyerabend, 1958/1980)
La società aperta e i suoi nemici, Volume 1, Volume 2 (Italian, 2nd edition, 1973/1981)
A sociedade aberta e seus inimigos, Volume 1, Volume 2 (Portuguese, trans. Milton Amado, 1974)
Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της (Greek, Volume 1, trans. Ειρήνη Παπαδάκη, 1980/1991)
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (Polish, Volumes 1-2, trans. Halina Krahelska, 1993)
Otevřená společnost a její nepřátelé (Czech, Volume 1, trans. Miloš Calda, 1994, no OCR)
Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji (Bosnian, Volumes 1-2, 1998)
La sociedad abierta y sus enemigos (Spanish, Volumes 1-2, trans. Eduardo Loedel Rodríguez, 2006)

Katarína Gatialová: Politický plagát na Slovensku v rokoch 1968 – 1989 (2009) [Slovak]

7 November 2012, dusan

“Politický plagát na Slovensku v období 70. a 80. rokov 20. storočia patrí spolu s ďalšími prejavmi oficiálneho umenia k sporným bodom našej kultúrnej histórie. Plagáty, produkované a podporované oficiálnou štátnou politikou, boli jednou z vizuálnych dominánt tejto doby, avšak bez výraznejšieho agitačného vplyvu na väčšinu obyvateľstva. Charakteristické znaky a symbolika angažovanej plagátovej tvorby, ale tiež jej obsahová „vyprázdnenosť“, zrkadlia obdobie svojho vzniku. Plagáty boli exponovanou oficiálnou maskou režimu. Dobová nadprodukcia politických plagátov počas normalizácie spôsobila ich výtvarnú aj obsahovú devalváciu. V súčasnosti sa tento okruh prác dá považovať za definitívne uzavretý, bez autentického pokračovania alebo priameho dosahu na dnešnú výtvarnú tvorbu. Ideologické pozadie politických plagátov však spôsobilo na jednej strane neskorší nezáujem, až odpor voči danej problematike, na druhej strane nejasnosti a skreslenie informácií o tomto druhu tvorby. Dnešná kunsthistória takmer ignoruje angažované plagáty obdobia 70. a 80. rokov. Názor širšej verejnosti závisí do znaènej miery od veku. Predstavitelia staršej generácie, ktorí mali možnosť stretávať sa vo svojom každodennom živote v predprevratovom období s týmito artefaktmi, nedokážu zaujať neutrálne stanovisko a negatívne hodnotia problematiku ako celok. Predstavitelia mladšej generácie, ktorí skúmané obdobie osobne nezažili, prípadne len v ranom detstve, vnímajú tieto diela oficiálnej kultúry nezaťažene a veľmi pozitívne. Dostupné informácie sú však obmedzené, názory mladých ľudí sú preto mnohokrát deformované populárnymi výstupmi na túto tému. Politické plagáty sa spolu s ďalšími prejavmi propagandy a oficiálnej kultúry minulého režimu stali často len akousi zábavnou kuriozitou. Názory na tematiku politických plagátov teda oscilujú medzi dvoma krajnými bodmi – tzv. ostalgickým obdivom a jej radikálnym odsúdením. V tejto diplomovej práci sa pokúsim odpútať sa od oboch vyhranených názorových polôh, mojou snahou bude pozrieť sa na angažované plagáty 70. a 80. rokov 20. storočia bez predsudkov a uvažovať o nich z čo najväčšieho nadhľadu.”

Master thesis
Art History Dept, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, 2009
Supervisor: Alexandra Kusá
159 pages

video lecture (Public Face of Power, Communist Propaganda Posters from Czechoslovakia and Central Europe in the Second Half of the 20th Century) [English]

PDF